//////

PRACA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI STRUKTURY

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Praca poszczególnych części struktury przestrzennej, w wypadku gdy struktura składa się z części (np. wtzw; kopułach geodezyjnych), wynika z systemu pracy całości, natomiast w strukturach płaskich, przeciwnie, na pracę całości składa się praca po­szczególnych jej elementów.Przeciwstawne systemy, z których jeden traktuje całość jako zbiór czy sumę części składowych, złożony wielostopniowo z jednostek elementarnych, oraz drugi, stano­wiący jego negację, spotykamy nie tylko w budownictwie, lecz w wielu innych dys­cyplinach naukowych, np: w fizyce—korpuskularna i połowa koncepcja materii; w teorii poznania—pozytywizm I atakujące go z różnych pozycji koncepcje marksi­stowskie, szkoły marburskiej I bergsonizmu, w psychologii — strukturalizm i psycho­logia postaci Itp.

CHARAKTER PRACY

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Konstrukcje te różnią się przede wszystkim płaskim lub przestrzennym charakterem pracy. Jakkolwiek wszelkie struktury, nie wyłączając belkowo-słupowych, zajmują pewną część przestrzeni, w której odbywa się Ich praca— i w pewnym sensie wszyst­kie są przestrzennymi — to Jednak Istnieją podstawy, by niektórym z nich odmow.ć przestrzennego charakteru. W konstrukcjach płaskich, w odrożmeniu od przestrzen­nych, dadzą się bowiem wyodrębnić elementy płaskie, takie jak stropy i ściany, te zaś można z kolei rozłożyć na elementy liniowe— belki I słupy—stanowiące samodzielne elementy konstrukcyjne. Taką płaską (a właściwie prostoliniową) strukturą Jest np.kaplica w Chicago. Przykładem struktury przestrzennej może być audytorium Insty­tutu MIT w Cambridge. Stanowi ono całość syntetyczną, której nie można rozłożyć na odrębne elementy składowe.

 

RACJONALNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Stosunek rozpiętości łupiny dó jej optymalnej grubości zalezy od jej kształtu. Ten związek między kształtem łupin a stosunkiem ich rozpiętości do grubości wywołuje pokusę przypisywania tym I podobnym kształtom mistycznych, rzekomo prawami przyrody zagwarantowanych wartości. Niezmienne prawa przyrody są wykorzysty­wane przez budownictwo w coraz Inny, doskonalszy sposób. Dlatego też formy archi­tektoniczne są nie tylko symbolem praw przyrodniczych, lecz ludzkich umiejętności, przekonań, upodobań i systemów wartości.Racjonalność i oszczędność nie zawsze były uznawane jako wartości obowiązujące w sztuce. Dopóki gospodarką społeczną rządziły w większym stopniu metody „prob i błędów”) niż zasady racjonalnego gospodarowania, dopóty pociągało to za sobą trwonienie środków oraz upodobania dla rozrzutności l nadmiaru w sztuce.

ZASADA OPTYMALNEJ WYDAJNOŚCI

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Odpowiada dążeniom przejawiającym się w pozostałych dziedzinach działalności ludzkiej, wynikającej z poziomu, na którym prawa przyrody są wykorzystywane.Zasada optymalnej wydajności konstrukcyjnej, czyli maksymalnego efektu przy mi­nimalnym nakładzie środków, ma charakter, jak to podkreślają jej zwolennicy, ogólnej estetyczno-moralnej, a nie ściśle ekonomicznej zasady. „Minimum energii”), „naj­mniejszy wysiłek”), „minimalne nakłady”) nie dotyczą ani środków finansowych, ani ilości energii ludzkiej zużytej przy budowaniu, ale odnoszą się przede wszystkim do sumy energii sprężystej nagromadzonej w strukturach. Tak realizowana „oszczęd­ność” wywiera oczywiście decydujący wpływ na wygląd budynku, czyniąc go zadzi­wiająco lekkim I częstokroć oryginalnym w formie, toteż można upatrywać w niej wartości estetyczne.

RACJONALNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Przeprowadzanie analogii pomiędzy procesem rozwoju architektury a rosnącą entropią jest ponadto dlatego wątpliwe, że rozwój budow­nictwa i architektury jest czymś różnym od samorzutnego procesu fizycznego, pro­wadzącego raczej do naturalnego niszczenia budowli. Działalność człowieka, zarówno w budownictwie jak i w pozostałych dziedzinach, można zgodnie z propozycjami Norberta Wienera scharakteryzować jako dążenie do nieustannego różnicowania poziomów energetycznych „pod prąd” rosnącej entropii). Racjonalne wykorzystanie materiału w nowoczesnych konstrukcjach łupinowych I wi­szących czy tarczownicowych ani nie jest zdeterminowane wzrastającą entropią, ani nie jest nakazem zawartym w prawach natury.

W NAJSTARSZYCH BUDOWLACH

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Właśnie w najstarszych bu­dowlach, jakimi są piramidy, przypada minimum energii na jednostkę ciężaru konstrukcji, Innymi słowy, w wyniku zawalenia się piramidy wyzwoliłoby się znacz­nie mniej energii niż przy zawaleniu się gigantycznej łupiny o ciężarze równym ciężarowi piramidy (przy założeniu jednakowego ciężaru właściwego materiału obu konstrukcji). Oczywiście, zniszczenie łupiny przekrywającej przestrzeń równą obję­tości piramidy wyzwoliłoby znacznie mniej energii niż zniszczenie tej piramidy. Prawa kosmosu milczą na temat wyboru założeń, od których zależy charakterystyka— wzrost czy obniżanie się potencjału energetycznego konstrukcji budowlanych w pro­cesie rozwoju budownictwa.

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU BUDOWNICTWA

Author: admin  :  Category: Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Można jednak, odrzucając wspomniane założenia, porównywać potencjał łupinowej konstrukcji z potencjałem pryzmy uzyskanej ze zniszczenia i rozdrobnienia tejże łupiny. Opierając się na tym ostatnim porównaniu można twierdzić, Iż potencjał energetyczny jest stosunkowo najmniejszy w piramidach). Sprzyja temu kąt pochy­lenia ścian, zbliżony do naturalnego kąta usypanego gruntu, I nisko położony, środek ciężkości. Jeżeli więc przyjąć, że wskaźnik nagromadzenia energii dotyczy wielkości energii przypadającej na jednostkę ciężaru konstrukcji, otrzyma się, wbrew temu co często głoszą konstruktorzy, Inną charakterystykę rozwoju budownictwa—wzrost potencjału energetycznego konstrukcji budowlanych.